UNESCO Chair Global Health and Education Health Education, Prevention, Health Promotion, Children and Young People
 

کرسی یونسکو

چرا یک کرسی جهانی سلامت و آموزش یونسکو؟

سلامت و آموزش حق مسلم کودکان است. بهبود سلامتی و تندرستی آنها و کاهش نابرابری های سلامتی مسئولیتی مشترک است. از آنجا که سلامت افراد تا 80٪ به عوامل محیطی و سبک زندگی آنها بستگی دارد ، سواد و آموزش نقش اساسی دارد. اکنون زمان ایجاد هم افزایی های جدید به منظور بهبود سلامت کودکان و جوانان است. هدف کرسی یونسکو و مرکز همکار بهداشت و آموزش جهانی WHO ، ترویج سیاست ها و اقدامات بین بخشی است.

این کرسی با معرفی روشی نوآورانه در زمینه ارتقاء سلامت ، پیشگیری و آموزش بهداشت ، یک استراتژی تغییر اجتماعی را تشویق می کند. این کار، دانش عوامل تعیین کننده سلامت را با شیوه های اجتماعی-فرهنگی ترکیب می کند و منجر به رویکرد متعادل بین تغییرات محیطی و ایجاد ظرفیت می شود.

چشم انداز ما ایجاد شرایطی است که کودکان و جوانان می توانند فرمان زندگی خود را به دست بگیرند و به عنوان فرد ، عضوی از جامعه خود و همچنین به عنوان شهروندان جهانی، در همه‌ی ابعاد سلامت رشد کنند.

کرسی یونسکو چیست؟

برای مقابله با چالش های جدید ارتقاء سلامت ، پیشگیری و آموزش بهداشت ، همه بخش ها و ذیربطان باید با هم کار کنند. بنابراین ، هم آفرینی و مشارکت فعال از مؤلفه های اصلی اقدامات کرسی است.

اهداف کرسی یونسکو در چارچوب اهداف توسعه پایدار (SDG) تنظیم شده است:

  • Building the global UNITWIN community

این کرسی در حال ایجاد یک جامعه جهانی است که دانشگاه ها ، سازمان های دولتی و خصوصی و افراد را به هم متصل می کند.

  • تولید دانش

کرسی برای حمایت از تغییرات رویه و سیاست ها ، دانش های عمل گرا را تولید ، متصل و به اشتراک می گذارد.

  • Building capacity

کرسی یونسکو به توسعه صلاحیت کلیه ذیربطان برای حرفه ای سازی و تقویت ارتقا سلامت ، پیشگیری و آموزش بهداشت کمک می کند.

  • Communicating and sharing knowledge

کرسی یونسکو بستری را برای ارتباطات و به اشتراک گذاری دانش ارائه می دهد.